۵۰۲۶ بازدید انتشار : ۲۵ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۱۶

معافیت مالیاتی وجوه پرداختی احداث، تعمير و تجهيز اماکن مذهبی

 

شماره: 92475
تاريخ: 19/10/1386

دستورالعمل ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم

مخاطبين / ذينفعان

ادارات کل امور مالياتي ...

موضوع

پرداختي براي بازسازي عتبات عاليات
باستناد بند د ماده 163 قانون برنامه سوم توسعه که به موجب ماده 107 قانون برنامه چهارم توسعه و درطول برنامه مذکور تنفيذ گرديده است « وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است کليه وجوه پرداختي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي در ارتباط با احداث، تعمير و تجهيز مساجد و ساير فضاي مذهبي را به عنوان هزينه قابل قبول منظور کند.»
نظر به اينکه به موجب نامه شماره 13001650/س/ع مورخ 19/9/86، ستاد مرکزي بازسـازي عـتبات عـاليات تنـها متولي نظارت و مرجع تأييد وجوه پرداختي، ستاد مذکور مي باشد. بنابراين با عنايت به مراتب فوق، وجوه پرداختي هريک از مؤديان (اشخاص حقيقي و حقوقي) در اجراي مقررات مذکور صرفاً در صورت ارائه گواهي از مرجع مذکور به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي منظور گردد.

محمود شکري
معاون عملياتي

لینک در سایت سازمان امور مالیاتی کشور

تصویر:

 

Share